ISO-KF/ISO-CF-F

어댑터 ISO-KF/ISO-CF-F

Adaptor ISO-KF/ISO-CF-F

Product configurator

Gemini™ MxG5xx

Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Your configuration
inficon-gauge
Gemini™ MxG5xx
Flange
DN 16 ISO-KF
Switching functions
None
Electrical Connection
FCC, 8-pin
Digital Interface
None
Measurement range
1.2 - 8.68 V
Request
Personal information
Product
inficon-gauge
Gemini™ MxG5xx
Gemini™ MAG500
Your configuration has been successfully sent!

INFICON CF 고품질 피팅은 ISO 3669 및 최신 TS/ISO 3669-2 표준에 따라 제작됩니다. INFICON 초고진공 피팅은 1 x 10-12mbar까지의 적용개소 및 최대 400°C 베이크아웃 온도에 사용하도록 설계되어 있습니다.

장점

  • 세계적인 물류
  • 설계 및 측정은 국제적인 표준을 엄격히 따릅니다
  • 표면 마감, 용접, 재료 사양 및 청결성은 높은 진공 사양을 충족하거나 초과합니다
  • 2011/65/EU RoHS 준수

사양서

 치수 A치수 B
DN16 ISO-KF/16 ISO-CF-F35 mm16 mm
DN25 ISO-KF/16 ISO-CF-F35 mm16 mm
DN16 ISO-KF/40 ISO-CF-F30 mm16 mm
DN25 ISO-KF/40 ISO-CF-F30 mm26 mm
DN40 ISO-KF/40 ISO-CF-F50 mm37 mm
DN40 ISO-KF/63 ISO-CF-F35 mm41 mm
DN40 ISO-KF/100 ISO-CF-F50 mm41 mm


재료: 스테인레스 스틸 304L/1.4306

 

  

치수 도면

치수 도면
전체 사양 다운로드

파트 넘버

 파트 넘버설명
DN16 ISO-KF/16 ISO-CF-F213-251Transition piece, inox, DN16 ISO-KF/16 ISO-CF-F
DN25 ISO-KF/16 ISO-CF-F213-252Transition piece, inox, DN25 ISO-KF/16 ISO-CF-F
DN16 ISO-KF/40 ISO-CF-F213-254Transition piece, inox, DN16 ISO-KF/40 ISO-CF-F
DN25 ISO-KF/40 ISO-CF-F213-255Transition piece, inox, DN25 ISO-KF/40 ISO-CF-F
DN40 ISO-KF/40 ISO-CF-F213-256Transition piece, inox, DN40 ISO-KF/40 ISO-CF-F
DN40 ISO-KF/63 ISO-CF-F213-259Transition piece, inox, DN40 ISO-KF/63 ISO-CF-F
DN40 ISO-KF/100 ISO-CF-F213-262Transition piece, inox, DN40 ISO-KF/100 ISO-CF-F
비디오 콘텐츠에 대한 동의가 필요합니다
자세한 정보